0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o javnem zavodu Tržiški muzej

Naslov:

Tržiški muzej
Muzejska 11
4290 Tržič

Logotip:

Kontaktni podatki:

T: 04 53 15 500
M: 031 337 311
E: trziski.muzej@guest.arnes.si
Spletna stran: www.trziski-muzej.si

Matična številka: 1451014
Davčna številka: 45534624
Klasifikacija dejavnosti: R91.020


Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja


PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

Opis delovnega področja javnega zavoda:

 • Evidentira, in skladno s svojo zbiralno politiko zbira, ureja, konservira, restavrira, hrani in proučuje kulturno in tehniško dediščino ter muzejsko gradivo (predmete, pisne, tiskane, slikovne, zvočne, likovne in druge vire) na območju Občine Tržič;
 • Opravlja osrednjo galerijsko dejavnost za Občino Tržič;
 • Opravlja strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva in znanstveno-raziskovalno delo s področja dejavnosti muzeja;
 • Opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
 • Pripravlja razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja kulturne in tehniške dediščine, ter galerijske dejavnosti javnosti v Tržiču, Sloveniji in v tujini;
 • Organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
 • Sodeluje z drugimi domačimi in tujimi muzeji in galerijami, znanstveno-raziskovalnimi institucijami, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, ter drugimi institucijami in strokovnjaki s svojega delovnega področja;
 • Pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja itd.;
 • Izdaja poljudne, strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, razstavne kataloge in poljudne publikacije;
 • Pripravlja in nudi pedagoške in andragoške programe o muzejskem gradivu, razstavah in drugih aktivnostih muzeja;
 • Izvaja arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske in etnološke raziskovalne projekte za območje, ki ga pokriva, pripravlja restavratorske in konservatorske programe na premični in nepremični kulturni dediščini;
 • Spremlja upravljanje dediščine na območju, ki ga pokriva;
 • Daje občanom in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju, urejanju in hranjenju kulturne dediščine;
 • Organizira kulturne prireditve ter tudi na druge načine skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti; pri tem sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, drugimi kulturnimi organizacijami, organizacijami na področju turizma ipd.;
 • Strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine, pri urejanju in predstavljanju zbirk;
 • Vzdržuje strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti.

 

Opis delovnega področja javnega zavoda:

 • Pollakova kajža, Muzejska 11, 4290 Tržič
 • Kurnikova hiša, Kurnikova pot 4, 4290 Tržič
 • Kosarna in fužina Germovka, Paradiž 10, 4290 Tržič
 • Partizanska tehnika Kokrškega odreda
 • Taborišče Ljubelj, podružnica koncentracijskega taborišča Mauthausen

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda:

 • predsednik: Boštjan Meglič, predstavnik zaposlenih
 • Franc Kavčič, predstavnik zainteresirane javnosti
 • mag. Andreja Polanšek, predstavnica ustanovitelja
 • Marija Teran, predstavnica zainteresirane javnosti
 • Bojan Veselinovič, predstavnik ustanovitelja


KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba:

Jana Babšek, direktorica
T: 04 59 23 810
M: 041 622 528
E: jana.babsek@guest.arnes.si

Za finančne podatke:

Računovodski servis SVEPO d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo

Za prireditve:

Janita Košir
T: 04 53 15 500
E: janita.kosir@guest.arnes.si


ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE IN SMERNICE DELOVANJA TRŽIŠKEGA MUZEJA

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Uradni list RS, št. 46/18)
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine1 (Ur.l. RS 16/08, 123/08)
 • Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS, št. 110/2008)
 • Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017 (ReNPK14-17)
 • Zakon o javnih uslužbencih(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 – upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 – upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS 45/94, 39/96, 82/99, 102/2000, 52, 64/2001- 49. in 50. čl)
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS ( UL RS 60/08)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, Ur.l. RS, št. 123/2006-ZFO-1,7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/2002, člena 214. in 216. in 103/07)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 59/99)
 • Icomov Kodeksu poklicne etike
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS 08/01)

 

Mednarodni predpisi in priporočila

 

SEZNAM SPREJETIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV

 • Strateški načrt Tržiškega muzeja za obdobje 2012-2016
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji dela v Tržiškem muzeju

 

SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI ZAVOD UPRAVLJA

Seznam vabljenih na razstave in ostale prireditve, evidenca vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, poštno številko, kraj bivanja, elektronski naslov

Seznam redno in občasno zaposlenih, evidenca vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj bivanja, matična številka, davčna številka

 

SEZNAM DRUGIH INVENTARIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam zbirk:

 • Vhodna knjiga
 • Akcesijska knjiga
 • Inventarna knjiga
 • Digitalna inventarna knjiga, Galis
 • Knjižni katalog strokovne knjižnice


OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2003)

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.trziski-muzej.si.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Tržiškega muzeja v delovnem času.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu muzeja. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03)

Jana Babšek
Direktorica muzeja
Kraj in datum: Tržič, 1. 10. 2014


POVEZAVE:

Katalog informacij javnega značaja.pdf
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Tržiški muzej