Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU TRŽIŠKI MUZEJ

Naslov:

Tržiški muzej
Muzejska 11
4290 Tržič

Logotip:
Logo TM

Kontaktni podatki:

T: 04 53 15 500
M: 031 337 311
E: trziski.muzej@guest.arnes.si
Spletna stran: www.trziski-muzej.si
Matična številka: 1451014
Davčna številka: 45534624
Klasifikacija dejavnosti: R91.020


 

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

 
PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
 
Opis delovnega področja javnega zavoda:

  1. Evidentira, in skladno s svojo zbiralno politiko zbira, ureja, konservira, restavrira, hrani in proučuje kulturno in tehniško dediščino ter muzejsko gradivo (predmete, pisne, tiskane, slikovne, zvočne, likovne in druge vire) na območju Občine Tržič;
  1. Opravlja osrednjo galerijsko dejavnost za Občino Tržič;
  1. Opravlja strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva in znanstveno-raziskovalno delo s področja dejavnosti muzeja;
  1. Opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
  1. Pripravlja razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja kulturne in tehniške dediščine, ter galerijske dejavnosti javnosti v Tržiču, Sloveniji in v tujini;
  1. Organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
  1. Sodeluje z drugimi domačimi in tujimi muzeji in galerijami, znanstveno-raziskovalnimi institucijami, zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine, ter drugimi institucijami in strokovnjaki s svojega delovnega področja;
  1. Pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja itd.;
  1. Izdaja poljudne, strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, razstavne kataloge in poljudne publikacije;
  1. Pripravlja in nudi pedagoške in andragoške programe o muzejskem gradivu, razstavah in drugih aktivnostih muzeja;
  1. Izvaja arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske in etnološke raziskovalne projekte za območje, ki ga pokriva, pripravlja restavratorske in konservatorske programe na premični in nepremični kulturni dediščini;
  1. Spremlja upravljanje dediščine na območju, ki ga pokriva;
  1. Daje občanom in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju, urejanju in hranjenju kulturne dediščine;
  1. Organizira kulturne prireditve ter tudi na druge načine skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti; pri tem sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, drugimi kulturnimi organizacijami, organizacijami na področju turizma ipd.;
  1. Strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine, pri urejanju in predstavljanju zbirk;
  1. Vzdržuje strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti.

 
Opis delovnega področja javnega zavoda:
 

  1. Pollakova kajža, Muzejska 11, 4290 Tržič
  1. Kurnikova hiša, Kurnikova pot 4, 4290 Tržič
  1. Kosarna in fužina Germovka, Paradiž 10, 4290 Tržič
  1. Partizanska tehnika Kokrškega odreda
  1. Taborišče Ljubelj, podružnica koncentracijskega taborišča Mauthausen

 
ORGANI ZAVODA
 

Svet zavoda:

predsednik: Boštjan Meglič, predstavnik zaposlenih
Franc Kavčič, predstavnik zainteresirane javnosti
mag. Andreja Polanšek, predstavnica ustanovitelja
Marija Teran, predstavnica zainteresirane javnosti
Bojan Veselinovič, predstavnik ustanovitelja


 
KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
 
Pristojna oseba:

Jana Babšek, direktorica
T: 04 59 23 810
M: 041 622 528
E: jana.babsek@guest.arnes.si


 
Za finančne podatke:

Računovodski servis SVEPO d.o.o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo


 
Za prireditve:

Janita Košir
T: 04 53 15 500
E: janita.kosir@guest.arnes.si


 
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE IN SMERNICE DELOVANJA TRŽIŠKEGA MUZEJA
 

  1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej (Uradni list RS, št. 46/18)
  1. Zakon o varstvu kulturne dediščine1 (Ur.l. RS 16/08, 123/08)
  1. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Ur.l. RS, št. 110/2008)
  1. Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017 (ReNPK14-17)
  1. Zakon o javnih uslužbencih(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 – upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 – upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08)
  1. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS 45/94, 39/96, 82/99, 102/2000, 52, 64/2001- 49. in 50. čl)
  1. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS ( UL RS 60/08)
  1. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, Ur.l. RS, št. 123/2006-ZFO-1,7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008)
  1. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/2002, člena 214. in 216. in 103/07)
  1. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 59/99)
  1. Icomov Kodeksu poklicne etike
  1. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS 08/01)

 
Mednarodni predpisi in priporočila
 

 
SEZNAM SPREJETIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV
 

  1. Strateški načrt Tržiškega muzeja za obdobje 2012-2016
  1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji dela v Tržiškem muzeju

 
SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI ZAVOD UPRAVLJA
 
Seznam vabljenih na razstave in ostale prireditve, evidenca vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, poštno številko, kraj bivanja, elektronski naslov
 
Seznam redno in občasno zaposlenih, evidenca vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj bivanja, matična številka, davčna številka
 
SEZNAM DRUGIH INVENTARIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
 

Seznam zbirk:

Vhodna knjiga
Akcesijska knjiga
Inventarna knjiga
Digitalna inventarna knjiga, Galis
Knjižni katalog strokovne knjižnice


 
OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2003)

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.trziski-muzej.si.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Tržiškega muzeja v delovnem času.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu muzeja. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03)

Jana Babšek
Direktorica muzeja

Kraj in datum: Tržič, 1. 10. 2014

 
POVEZAVE:
Katalog informacij javnega značaja (.pdf)
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Tržiški muzej

Pin It on Pinterest