Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Listine in objave

SI TM 1/101 001 – Potrdilo o plačilu dveh krojaških mojstrov (29. oktober 1749)
Potrdilo o plačilu krojaških mojstrov Ignacija Gaberča in Matija Arindla (?) 29. oktobra 1749 krojaškemu cehu v Ljubljani. Kot priče so navedeni cehovski mojstri Jakob Frey, Janez Sauer, Bartolomej Rozman in višji cehovski mojster Velentin Krischey.


SI TM 1/101 002 – Pogodba med tržiškim in ljubljanskim krojaškim cehom (7. januar 1750)
Pogodba med tržiškim in ljubljanskim krojaškim cehom, ki se sporazumeta in poravnata v zvezi z delovanjem tržiškega krojaškega ceha. Pogodba je nastala 7. januarja 1750 v Ljubljani. Kot priče so navedeni cehovski mojstri ljubljanskega krojaškega ceha Jakob Frey, Janez Sauer, Bartolomej Rozman in višji cehovski mojster Velentin Krischey.


SI TM 1/101 003 – Potrdilo o plačilu treh maš (20. junij 1808)
Potrdilo o plačilu treh maš krojaškega ceha. Potrdilo je izdal kaplan Tomaž Kalčič v Tržiču 20. junija 1808.


SI TM 1/101 004 – Potrditev privilegijev od barona Franca Apfalterja (12. oktober 1767)
Potrditev privilegijev od barona Franca Apfalterja, glavarja na gorenjskem, sedmim tako imenovanim združenim manjšim cehom v Tržiču, ki je v imenu teh prejel upravitelj gospostva Neuhaus in Altgutenberg Jožef Štefančič. Omenjeni cehi so krojaški, čevljarski, usnjarski, mesarski, lončarski, izdelovalci vrvi. Dokument je bil izdan 12. oktobra 1767. Opomba na zunanji strani je nastala 31. oktobra 1767. Pod njo je podpisan upravitelj Jožef Štefančič.


SI TM 1/101 005 – Nakupovalni seznam Michaela Polza [Mihaela Polca]


SI TM 1/101 006 – Pritožba tržiškega krojaškega ceha proti Michaelu Polzu [Mihaelu Polcu] (Prepis)


SI TM 1/101 008 – Privilegij Marije Terezije Tržiškim krojaškemu cehu v Tržiču (7. januar 1750)

Vsebina

Mi Marija Terezija po milosti božji rimska cesarica, kraljica Nemčije, Ogrske, Češke, Dalmacije, Hrvaške, Slavonije, nadvojvodinja Avstrije, vojvodinja Borgundije, Štajerske, Koroške, Kranjske in Württemberga, grofica Habsburške, Flandrije, Tirolske, Goriške in Gradiške, vojvodinja Lotringije in Bara, velika vojvodinja Toskane s tem pismom javno naznanjamo in razglašamo, da so nas naši zvesti N. mojstri in celotni ceh krojaške obrti gosposkega trga Tržiča v naši vojvodini Kranjski ponižno prosili, naj jim kot vladajoča kraljica, gospa in kneginja dedne dežele blagovolimo podeliti novo listino obrtniškega reda in obrtniške svoboščine. Potem ko smo si to ponižno prošnjo prosilcev milostno ogledali in vzeli v obzir, da so takšni statuti in pravila usmerjeni in namenjeni predvsem k pospeševanju božje slave in širjenju in ohranjanju častivredne discipline in enotnosti, smo imenovanim krojačem po smelem premisleku, dobrem svetu in pravem spoznanju milostno podelili omenjeno listino obrtniškega reda in svoboščine (kolikor ne nasprotuje leta 1732 izdanemu splošnemu obrtniškemu redu in ga prosilci v miru posedujejo in brez zahtev izvajajo), kolikor moremo glede na pravo in pravičnost to podeliti, in sicer glede na njihovo celotno vsebino in pomen. V moči te listine s kraljevsko in deželnoknežjo oblastjo zavestno urejamo, postavljamo in hočemo, naj bo in ostane v skladu s predpisi vselej veljavna in naj se je večkrat omenjeni krojači (dokler bodo pokorno in goreče vztrajali v rimo-katoliški Cerkvi) v pravičnih stvareh s pridom poslužujejo in jo uporabljajo, ne da bi jih kdo oviral, vendar pa z izrecnim pridržkom, da obrtnega reda in svoboščine, po naši milostni naklonjenosti in potrebi časov in okoliščin ne bodo večali, zmanjševali ali celo ukinili. Zato ukazujemo vsem in vsakomur naših podrejenih duhovnih in posvetnih oblasti, prelatom, grofom, baronom, vitezom in oprodom, namestnikom, deželnim maršalom, deželnim glavarjem, deželnim upraviteljem, deželnim sodnikom, vicedomom, gradiščanom, odvetnikom, oskrbnikom, županom, sodnikom, svetnikom, meščanom, občinam in vsem drugim našim uradnikom, podložnikom in privržencem, naj bodo kateregakoli dostojanstva, stanu ali narave, in hočemo, da pogosto imenovani krojači gosposkega trga Tržič zdaj in v bodoče uživajo ob tej njihovi v skladu s pravili milostno podeljeni listini obrtnega reda in svoboščine, da jo, kakor rečeno, s pridom uporabljajo, medtem ko jih bodo oblasti pri tem na spodobno zahtevo varujeli in podpirali predvsem proti motiteljem, ki se zadržujejo v občini njihove obrti, ali drugim krojačem, ki ne pripadajo njihovemu cehu, da se proti temu ne bodo pritoževali ali temu nasprotovali in tudi nikakor in na noben način ne dovolili početi kaj drugega, kolikor se želijo izogniti naši težki nemilosti in kazni. To mislimo resno in potrjujemo s to listino, pečateno z našim cesarsko-kraljevim in nadvojvodskim visečim pečatom v našem mestu Dunaju šestega dne v mesecu februarju v sedemnajsto devetinštiridesetem letu, devetem našega vladanja. Dano mojstrom v deželnoknežjem glavnem mestu Ljubljana. Na našo zahtevo ter proti plačilu določene vsote denarja pa sta jim bila podeljena tudi prepis in cehovska skrinja, opremljena z obrtniškim pečatom. Ljubljana, 7. januarja leta 1750.SI TM 1/101 009 – Prepis privilegija Marije Terezije krojaškemu cehu 7. januarja 1750


SI TM 1/101 010 – Zaščitno pismo grofa Marije Jožefa Turjaškega za krojaški ceh v Tržiču (20. januar 1778)
Zaščitno pismo grofa Marije Jožefa Turjaškega za krojaški ceh v Tržiču. Marija Jožef Turjaški je bil gospod zemljiškega gospostva Neuhaus in Altgutenberg in za časa izdaje zaščitnega pisma tržiškemu krojaškemu cehu tudi glavar dežele Kranjske (1774–1780). Dokument je nastal 20. januarja 1778 v Ljubljani.


SI TM 1/101 011 – Potrdilo krojaškemu cehu o prejetem plačilu organista


SI TM 1/101 012 – Spričevalo vajenca Andreja Debelaka
Spričevalo vajenca Andreja Debelaka, da je v krščanski veri dobro poučen. Vajenec je moral biti poučen v krščanski veri za opravljanje krojaškega poklica. Spričevalo je izdal Johann Salokar v župnišču Tržič 17. junija 1829.


SI TM 1/101 013 – Dekret kranjskega deželnega glavarja upravitelju tržiškega gospostva (3. april 1773)
Dekret kranjskega deželnega glavarja upravitelju tržiškega gospostva Jožefu Štefančiču, ki ga opozarja na pravila obrtniškega reda v zvezi z omejitvami daril za potovanje. Dekret je bil napisan v odsotnosti deželnega glavarja barona Jožefa von Brigado. Dokument je bil izdan 3. aprila 1773 v Ljubljani.


SI TM 1/101 014 – Dekret namestnika kranjskega deželnega glavarja tržiškemu upravitelju (16. maj 1767)
Napisan dekret v odsotnosti kranjskega deželnega glavarja grofa Pavla Alojza Turjaškega, naslovljen na upravitelja tržiškega gospostva. Namestnik kranjskega deželnega glavarja opozarja upravitelja, da mora resno vzeti domnevne kršitve obrtnega reda iz leta 1732.


SI TM 1/101 015 – Tržiška krojaška cehovska knjiga (21. avgust 1746)


SI TM 1/101 017 – Beležka o pobiranju članarine krojaškega obrtniškega združenja v Tržiču za leto 1869


SI TM 1/101 018 – Mojstrsko pismo krojaškega ceha Simonu iz leta 1818


SI TM 1/101 019 – Pismo upravnik gospostva Neuhaus in Altgutenberg krojaškemu mojstru Mathiasu (22. oktober 1757)


SI TM 1/101 020 – Pismo upravnika tržiškega krojaškega ceha Mathiasa Staindla (12. junij 1755)


SI TM 1/101 022 – Pismo upravnika gospostva Neuhaus in Altgutenberg Mathiasu in Ignazu (26. junij 1762)


SI TM 1/101 023 – Pismo upravnika gospostva Neuhaus in Altgutenberg krojaču Ferenzu Erlachu (16. marec 1774)

Pin It on Pinterest