Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Razpis za prosto delovno mesto kustos M/Ž

Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič na podlagi 25. člena Zakona o delavnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002 in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej, Uradni list RS, št. 46/2018,
 
objavlja prosto delovno mesto KUSTOS M/Ž
 
PODATKI O PROSTEM DELOVNEM MESTU:
 
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, za polni delovni čas, s 6-mesečnim obdobjem poskusnega dela. Možnost opravljanja pripravništva in pridobitve poklica kustos (M/Ž).
 
Opis delovnega mesta:
 
Kustos za delo z obiskovalci in za pedagoško-andragoško dejavnost
 
Pridobivanje gradiva in sistematično dopolnjevanje zbirk v skladu z zbiralno politiko
Muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva

 • Evidentiranje pridobitev (vpis v akcesijsko knjigo)
 • Strokovna obdelava in opredeljevanje gradiva
 • Vodenje inventarnih knjig in sodelovanje pri registru dediščine (vpis v inventarno knjigo)
 • Evidentiranje stanja gradiva
 • Odbiranje gradiva za restavriranje in konserviranje
 • Sodelovanje pri deponiranju gradiva
 • Preventivna konservacija

Proučevanje in raziskovanje gradiva

 • Spremljanje in študij strokovne literature
 • Preučevanje historiata gradiva
 • Tehnološko, tipološko, slogovno opredeljevanje gradiva in datiranje

Prezentiranje gradiva

 • Priprava in sodelovanje pri projektih postavitev stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav
 • Priprava potujočih razstav
 • Izdelava delovnih načrtov in scenarijev za razstave
 • Pisanje razstavnih besedil za razstave
 • Priprava besedil, ilustracij in fotografij za razstavne kataloge
 • Sodelovanje z oblikovalcem pri snovanju razstav
 • Sodelovanje pri tehnični postavitvi razstav

Delo z obiskovalci

 • Posredovanje strokovnih podatkov in gradiva za študijske, znanstvene in druge namene
 • Nudenje pomoči strankam, ki preučujejo gradivo v muzeju
 • Priprava gradiva za izposojo

Pedagoška, andragoška, popularizacijska in publicistična dejavnost

 • Oblikovanje primernih strokovnih vsebin za muzejskega pedagoga
 • Strokovna vodstva po razstavah in muzejskih zbirkah
 • Priprava muzejskih večerov (tematskih predavanj z zunanjimi strokovnjaki)
 • Navezovanje stikov s šolami, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi skupinami
 • Propagiranje muzejske dejavnosti v medijih
 • Strokovno sodelovanje na področju dejavnosti
 • Objavljanje strokovnih in poljudnih besedil o muzejskih vsebinah
 • Skrb za redakcijo, lektoriranje in prevajanje besedil
 • Izbiranje predmetov za izdelavo muzejskih replik in iskanje primernih izdelovalcev
 • Skrb za muzejsko trgovino

Ostala strokovna dela

 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov: izjave o poslanstvu muzeja, načrtu stalnih in občasnih razstav, načrtu posebnih programov, strategiji razvoja zbirk, politiki pridobivanja predmetov, politiki dokumentiranja, politiki uporabe zbirk, načrtu publiciranja (v sklopu letnih načrtov) itd.
 • Priprava osnutka finančne konstrukcije projektov
 • Vodenje muzejskih projektov
 • Priprava ali pomoč pri pripravi dokumentacije za državne in mednarodne razpise

Pogoji dela

 • praviloma delo v dopoldanskem času
 • občasno neenakomerno razporejeno delo
 • občasno terensko delo
 • delo na več lokacijah muzeja

POGOJI ZA ZAPOSLITEV
 
Stopnja in smer izobrazbe
Univerzitetna izobrazba s področja dela muzeja oziroma magisterij po bolonjskem sistemu (2. bolonjska stopnja), humanistična, družboslovna, pedagoška, andragoška, likovna ali tehnična smer
 
Zahtevana dodatna znanja:

 • znanje najmanj enega svetovnega jezika
 • zaželeno znanje drugega svetovnega jezika
 • strokovni izpit za kustosa je potrebno opraviti v enem letu po nastopu dela
 • osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije
 • znanje in uporaba muzejskih računalniških programov

Zahtevane sposobnosti

 • sposobnost za timsko delo
 • sposobnost in veselje za delo z obiskovalci
 • sposobnost za samostojno odločanje
 • organizacijske sposobnosti
 • samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • sposobnost pisnega in ustnega izražanja
 • sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev
 • osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine
 • kreativnost, novi pristopi, komunikativnost
 • odgovornost in natančnost

Delo bo sklenjeno
 
Kandidata/kandidatko bomo obvestili o izbiri v roku 10 dni po zaključenem postopku izbora.
Pričetek dela: po dogovoru
Prošnjo z življenjepisom in obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki pošljite do vključno 13.9.2022 na naslov: Tržiški muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič, s pripisom »Prijava na delovno mesto KUSTOS M/Ž« ali na trziski.muzej@guest.arnes.si.
 
V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/kandidatk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Popolna vloga mora vsebovati:

 • prijava na delovno mesto KUSTOS M/Ž
 • življenjepis
 • fotokopijo veljavnega dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
 • kopijo dokazila o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno oziroma fotokopija potrdil

Za nepopolno vlogo bo štela vloga, ko kandidat/ka ne priloži zahtevanih dokazil kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z objavo delovnega mesta je Jana Babšek, jana.babsek@guest.arnes.si, 04 53 15 500.
 
Datum objave razpisa: 19.08.2022

Pin It on Pinterest