Meni Strani
Meni Kategorij

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Tržiški muzej

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP ter 9. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej objavlja

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Tržiški muzej

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri oziroma ustrezno izobrazbo po bolonjskem načinu izobraževanja,
 • ima strokovni izpit iz muzejske stroke oziroma ga opravi v enem letu po prevzemu direktorske funkcije,
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, da ima sposobnost za organiziranje in vodenje,
 • da aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik ter pasivno en svetovni jezik,
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
 • poznavanje programske in poslovne dejavnosti muzeja.

 
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
 
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
 
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
 
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

 1. program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih (poslovni in programski razvoj Tržiškega muzeja za mandatno obdobje 2017 – 2022, s posebnim poudarkom na razvoju dejavnosti Tržiškega muzeja v luči povečanega števila obiskovalcev, izvedbe prireditev in vključenosti v lokalno okolje ter povečani prepoznavnosti Tržiča v smislu razvoja kulturnega turizma);
 2.  

 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 4.  

 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu muzejske stroke (v kolikor kandidat izpita nima opravljenega, ga mora pridobiti v enem letu po prevzemu direktorske funkcije);
 6.  

 7. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 
  • zahtevane delovne izkušnje – izpolnjevanje pogojev najmanj 5 let delovnih izkušenj in 2 leti vodstvenih delovnih izkušenj,
  • poznavanje področja dela muzeja – strokovna, programska in poslovna dejavnost javnega zavoda ter muzejske stroke – s tem v zvezi kandidat lahko predloži dodatna dokazila,
  • sposobnost za organiziranje in vodenje dela

   
  (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta);

 8.  

 9. izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
 10.  

 11. izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno oziroma fotokopija potrdil;
 12.  

 13. izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
 14.  

 15. izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Tržič, da pridobi podatke iz 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke iz uradnih evidenc.

 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil ali izjav iz objavljenega razpisa kot tudi vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Občinski svet Občine Tržič bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Tržiški muzej.
 
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih (8) dni po zaključenem postopku izbire.
 
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Tržiški muzej« v osmih (8) dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je g. Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave, tel. 04/ 59 71 510.
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 
Številka: 100-0004/2016
Datum: 18.1.2017

mag. Borut Sajovic
župan Občine Tržič

Pin It on Pinterest